Lion Shrine 2

Lion Shrine 2

DuBois Lion Shrine
IMAGE: Steve Harmic