Plant Defenses -- 002

Plant Defenses -- 002

tomato fruitworm

A tomato fruitworm

Image: Gary Felton / Penn State