Plant Defenses -- 002

Plant Defenses -- 002

tomato fruitworm

A tomato fruitworm

IMAGE: Gary Felton / Penn State