LV_Judy_Mishriki_retirement

LV_Judy_Mishriki_retirement

Photo of Judy Mishriki, librarian at Penn State Lehigh Valley.

Judy Mishriki, reference librarian at Penn State Lehigh Valley.

IMAGE: Penn State