Stephanie Delaney Headshot

Stephanie Delaney Headshot

Stephanie Delaney outside near tree.

Deputy Chief Stephanie Delaney

IMAGE: Penn State