IISE doctoral students

IISE doctoral students

Osama Alotaik, Cheng-Bang Chen, Bing Yao and Xin Li

Industrial engineering doctoral students and IISE Best Paper Awardees Osama Alotaik, Cheng-Bang Chen, Bing Yao and Xin Li

IMAGE: Pamela Krewson Wertz