Tel Akko Team

Tel Akko Team

Group of students, faculty, and staff gathered at Tel Akko

Penn State students, alumni, and staff gathered at Tel Akko during summer 2015. 

IMAGE: Ann E. Killebrew