Porous Silicon -- 001

Porous Silicon -- 001

orange, round, bumpy 3-D model

Schematic of mesoporous silicon

IMAGE: Donghai Wang/Penn State