Untitled

Untitled

Participants in the Penn State India Initiative are (left to right):Rohan Chitalia, Ashish Rane, Krupali Desai, Shantanu Rajadhakshya, Kiran Mody, Samir Shah, Kashmira Kundargi, Akshaya Naik, Bhaskar Suryakumar, Sayur Shah, Akhil Rane.

IMAGE: Samir Shah