Penn State Erie celebrates Dr. Seuss' birthday

Penn State Erie celebrates Dr. Seuss' birthday