THON 2011 raises more than $9.5 million

THON 2011 raises more than $9.5 million