Avatar bonding

Avatar bonding

avatar wearing a backpack
Image: S. Shyam Sundar, Penn State